Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Architektura Wrocław, Weterynaria Wrocław, Biologia Wrocław, Ekonomia Wrocław, Biotechnologia Wrocław, Biotechnologia Wrocław, Inżynieria Wrocław, Bezpieczeństwo Żywności Wrocław, Budownictwo Wrocław, Ochrona Środowiska Wrocław, Zootechnika Wrocław, Towaroznastwo Wrocław, Ogrodnictwo Wrocław, Geodezja, Gospodarka Wrocław, Nauki Przyrodnicze Wrocław, Odnawialne Źródła Energii, Bioinformatyka, Technika Wrocław, Zarządzanie Wrocław, Uczelnie Wrocław, Studia Wrocław,

 

uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu
uniwersytet wrocław
tel : 71 320 50 20
fax : 71 320 54 04

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

50-375 Wrocław
ul. C. K. Norwida 25/27

NIP: 896-000-53-54
REGON: 000001867

Centrala:
71 32 05 020

Kancelaria Rektora:
71 32 05 100

Sekretariat Kanclerza:
71 32 05 109

Rzecznik prasowy:
693 362 193

www.up.wroc.pl
mwj@up.wroc.pl

uniweresytet przyrodniczy we wrocławiu
   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji sięgającej 150 lat. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy 60-letnią tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska,
 • doktora nauk weterynaryjnych,
 • doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii,
 • doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii,
 • doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii,
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz kształtowania i ochrony środowiska,
 • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Nauki przyrodnicze to kierunki przyszłości, dlatego warto wybrać studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu!

Uczelnia oferuje:

 • szeroki wybór kierunków studiów i specjalności,
 • europejski standard kształcenia,
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria,
 • wysoki standard domów studenckich,
 • nowoczesne obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią,
 • możliwości pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych,
 • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych – w zespołach artystycznych, klubie turystycznym oraz sekcjach Akademickiego Związku Sportowego,
 • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami.

Warto także ze względu na:

 • doświadczoną i życzliwą kadrę nauczycieli akademickich,
 • atmosferę, która sprawia, że student nie jest przedmiotem nauczania, ale podmiotem – u nas nie będziesz tylko numerem indeksu,
 • pomoc i życzliwość pracowników administracyjnych – tak funkcjonujących dziekanatów nie ma żadna uczelnia.

Uniwersytet Przyrodniczy realizuje współpracę z zagranicą na podstawie umów międzynarodowych na szczeblu rządowym, umów międzyuczelnianych zawieranych bezpośrednio z partnerem zagranicznym, umów w celu wykonania konkretnego zadania badawczego oraz umów o dwustronnej i wielostronnej współpracy w ramach programów międzynarodowych.

Uczelnia znana jest także z otwartości na potrzeby miasta i regionu, realizuje na ich rzecz wiele inicjatyw w zakresie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, innowacji, prac badawczych, ekspertyz oraz doradztwa naukowego.

Uniwersytet Przyrodniczy utrzymuje dobrą współpracę z Urzędami: Wojewódzkimi i Marszałkowskimi we Wrocławiu, Opolu i Zielonej Górze, a także z wieloma starostwami, gminami i miastami. Pracownicy uczelni są członkami Społecznej Rady Programowej ODR we Wrocławiu, Łosiowie, członkami Panelu Ekspertów ds. Funduszy Strukturalnych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, członkami Komitetu Sterującego ws. Strategii Rozwoju Województwa. Są również członkami różnych stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz makroregionu.

Starania o środki unijne wspomaga uczelniane Biuro Projektów i Funduszy Unii Europejskiej, działające w pionie prorektora ds. rozwoju i informatyzacji. Uniwersytet realizuje projekty w ramach europejskich funduszy strukturalnych będąc ich liderem, bądź uczestniczy w nich jako partner.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Architektura Wrocław, Weterynaria Wrocław, Biologia Wrocław, Ekonomia Wrocław, Biotechnologia Wrocław, Biotechnologia Wrocław, Inżynieria Wrocław, Bezpieczeństwo Żywności Wrocław, Budownictwo Wrocław, Ochrona Środowiska Wrocław, Zootechnika Wrocław, Towaroznastwo Wrocław, Ogrodnictwo Wrocław, Geodezja, Gospodarka Wrocław, Nauki Przyrodnicze Wrocław, Odnawialne Źródła Energii, Bioinformatyka, Technika Wrocław, Zarządzanie Wrocław, Uczelnie Wrocław, Studia Wrocław,